ALGEMENE VOORWAARDEN The JYM Movement

Definities

The JYM Movement: The JYM Movement, gevestigd te Amsterdam, Kamer van Koophandel nr. 77027418.

De Klant: degene met wie The JYM Movement een overeenkomst heeft gesloten.

Partijen: The JYM Movement en klant samen.

Consument: een klant die als particulier optreedt voor privédoeleinden.

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens The JYM Movement.

Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

 

Prijzen

Alle door The JYM Movement gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

The JYM Movement heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, op elk moment aan te passen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of delen daarvan, die The JYM Movement niet kon voorzien bij het doen van een aanbod of het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

De prijs met betrekking tot diensten wordt bepaald door The JYM Movement op basis van de werkelijke werkuren.

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The JYM Movement, geldig voor de periode waarin hij de werkzaamheden uitvoert, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.

Indien partijen voor een door The JYM Movement geleverde dienst een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit steeds een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.

De JYM Movement heeft het recht om af te wijken tot 10% van de richtprijs.

Als de richtprijs hoger is dan 10%, moet The JYM Movement de klant tijdig laten weten waarom een ​​hogere prijs gerechtvaardigd is.

Als de richtprijs hoger is dan 10%, heeft de klant het recht om het deel van de bestelling dat de richtprijs overschrijdt met 10% te annuleren.

The JYM Movement heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.

The JYM Movement deelt prijsaanpassingen aan de klant mee voordat de prijsverhoging van kracht wordt.

De consument heeft het recht om de overeenkomst met The JYM Movement te beëindigen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct in de winkel betaald.

 

Gevolgen van te late betaling

Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is The JYM Movement gerechtigd vanaf de dag dat de klant in verzuim is een rente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een gehele maand.

Indien de klant in verzuim is, is hij tevens verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten en kan hij gehouden zijn tot het betalen van enige vergoeding aan The JYM Movement.

De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Indien de klant niet op tijd betaalt, kan The JYM Movement haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van vereffening, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van The JYM Movement op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door The JYM Movement, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan The JYM Movement te betalen.

 

Recht op teruggave van goederen

Zodra de klant in verzuim is, heeft The JYM Movement het recht zich te beroepen op het reclamerecht met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.

The JYM Movement beroept zich op het recht op herstel door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.

Zodra de klant is geïnformeerd over het geclaimde recht op herstel, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk terugsturen naar The JYM Movement, tenzij partijen overeenkomen om hierover andere afspraken te maken.

De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:

het product is niet gebruikt

het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften

het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, badkleding etc.)

de verzegeling is nog intact als het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd’s, cd’s etc.)

het product is geen (vakantie) reis, vervoerbewijs, cateringopdracht of vrijetijdsbesteding
het product is geen apart tijdschrift of een losse krant

de koop betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie

de consument heeft zijn herroepingsrecht niet opgezegd

De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

op de dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen

zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen

zodra de consument voor het eerst een dienst heeft gekocht

zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@thejymmovement.nl

De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de bekendmaking van zijn herroepingsrecht aan The JYM Movement te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.

De kosten voor retourzending zijn verschuldigd The JYM Movement als de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Als de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal The JYM Movement deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, op voorwaarde dat de consument het product op tijd aan The JYM Movement heeft geretourneerd.

 

Opschorting van verplichtingen door de klant

 De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

 

Retentierecht

The JYM Movement kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door The JYM Movement aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot The JYM Movement heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid heeft gesteld voor deze betalingen.

Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op basis van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog steeds betalingen aan The JYM Movement verschuldigd is.

The JYM Movement is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.


Regeling

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan The JYM Movement te verrekenen met enige claim op The JYM Movement.

 

Eigendomsvoorbehoud

The JYM Movement blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot The JYM Movement onder welke overeenkomst dan ook met The JYM Movement inclusief claims over de tekortkomingen in de prestatie.

Tot die tijd kan The JYM Movement een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.

Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Indien The JYM Movement een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft The JYM Movement het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij The JYM Movement tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft The JYM Movement het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.

Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen te late levering door The JYM Movement.

 

Bezorgings periode

Een door The JYM Movement opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet in acht wordt genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van The JYM Movement heeft ontvangen.

Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij The JYM Movement niet binnen [aantal dagen vertraging] kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

 

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Verpakking en verzending

Als de verpakking van een geleverd product wordt geopend of beschadigd, moet de klant een briefje laten opmaken door de expediteur of bezorger voordat het product wordt ontvangen. Bij gebreke waarvan The JYM Movement niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Indien de klant zelf zorg draagt ​​voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan The JYM Movement, bij gebreke waarvan The JYM Movement niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

 

Verzekering

De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, explosie en waterschade alsook tegen diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

goederen die eigendom zijn van The JYM Movement die aanwezig is bij de klant

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd

Op eerste verzoek van The JYM Movement legt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Opslag

Bestelt de klant producten later dan de overeengekomen leverdatum, dan is het risico van enig kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of laattijdige aankoop van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 Wanneer partijen een overeenkomst hebben gesloten met inbegrepen diensten, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor The JYM Movement, geen resultaatsverplichtingen.

De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door verkeerde fabricage, constructie of materiaal.

De garantie is niet van toepassing in het geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, veranderingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen de partijen, gaat op de klant over wanneer deze producten wettelijk en / of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

 

Uitwisseling

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

omruiling vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur

het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs) labels er nog aan.

het product is niet gebruikt

Artikelen met korting, niet-plankartikelen zoals eten, op maat gemaakte artikelen of speciaal aangepaste artikelen voor de klant en losse les, maandelijks abonnement, 3 maanden abonnement, halfjaarabonnement kunnen niet worden geruild.

 

Uitvoering van de overeenkomst

The JYM Movement voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

The JYM Movement heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat The JYM Movement op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat The JYM Movement tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, worden de hieruit voortvloeiende extra kosten en / of extra uren bij de klant in rekening gebracht.

 

Informatieverplichting van de klant

De klant zal The JYM Movement alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking stellen.

Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook indien deze afkomstig zijn van derden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

Indien en voor zover de klant daarom vraagt, zal The JYM Movement de relevante documenten retourneren.

Indien de klant de door The JYM Movement redelijkerwijs benodigde informatie, gegevens of documenten niet tijdig en behoorlijk verstrekt en hierdoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, worden de hieruit voortvloeiende extra kosten en extra uren bij de klant in rekening gebracht.

  

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen The JYM Movement en de klant wordt aangegaan voor de duur van 4 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze aan het einde van de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, of indien een consument beëindigt de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken / de overeenkomst eindigt aan het einde van de vaste termijn.

Indien partijen een termijn zijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Als deze termijn wordt overschreden, moet de klant The JYM Movement een schriftelijke redelijke termijn geven om de activiteiten te beëindigen, voordat hij het contract kan beëindigen of schadevergoeding kan eisen.

 

Intellectueel eigendom

The JYM Movement behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief copyright, octrooirechten, merkenrechten, model- en modelrechten etc.) op alle modellen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, schaalmodellen etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren of kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The JYM Movement, noch aan derden tonen en / of ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Sancties

Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom schendt, verbeurt hij namens The JYM Movement een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van de voornoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

 

Bij verbeurdverklaring van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.

De verbeurdverklaring van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat de overige rechten van The JYM Movement, met inbegrip van haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen, onverlet.

 

Risico en aansprakelijkheid: uitdrukkelijke veronderstelling van risico

De klant is zich ervan bewust dat er aan elk fysiek trainingsregime aanzienlijke risico’s zijn verbonden. Deze risico’s omvatten, maar zijn niet beperkt tot: valpartijen die kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden, letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van zichzelf, zijn / haar trainingspartner of andere mensen om hem of haar, letsel of overlijden door oneigenlijk gebruik of falen van apparatuur. Letsel kan ook het gevolg zijn van het feit van fysieke training zelf. Door zijn aard tracht fysieke training hem of haar voorbij de zijne, haar huidige fysieke grenzen te duwen om een ​​fysieke aanpassing door zijn, haar lichaam te bewerkstelligen. Dit vereist feedback van de klant aan de trainer over wat er met het lichaam van de klant gebeurt. Overmatig werk kan (in zeldzame gevallen) leiden tot rabdomyolose. De klant moet in de dagen na een bijzonder intensieve training letten op tekenen van overmatige pijn, donkere urine en pijn in de niergebieden. De klant is zich ervan bewust dat een van deze bovengenoemde risico’s kan leiden tot ernstig letsel of overlijden voor zichzelf en zijn of haar partner (s). De klant neemt gewillig de volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s waaraan de klant zichzelf blootstelt en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor elk letsel of overlijden dat kan voortvloeien uit deelname aan de door The JYM Movement geprogrammeerde trainingen, ongeacht de locatie of omstandigheden waaronder hij of ze voert de trainingen uit. De klant erkent dat hij of zij geen lichamelijke beperkingen of ziektes heeft die mijzelf of anderen in gevaar brengen.

 

Risico en aansprakelijkheid: vrijgave

Gezien de bovengenoemde risico’s en gevaren en gezien het feit dat de klant vrijwillig en vrijwillig deelneemt aan de door The JYM Movement geprogrammeerde trainingen, geeft de klant hierbij The JYM Movement, hun opdrachtgevers, agenten, werknemers, aannemers en vrijwilligers van alle aansprakelijkheid, claims, eisen, acties of actierechten die verband houden met, voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met zijn of haar deelname aan deze activiteit, met inbegrip van die welke zouden zijn toegeschreven aan nalatige handelingen of omissies van bovengenoemde partijen. Deze overeenkomst is bindend voor hemzelf, de opvolgers van de klanten, vertegenwoordigers, erfgenamen, executeurs, cedenten of ontvangers. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig wordt verklaard, gaat de klant ermee akkoord dat de rest van de overeenkomst volledig van kracht blijft. Als hij of zij ondertekent namens een minderjarig kind, geeft hij of zij ook volledige toestemming aan elke persoon die verbonden is aan The JYM Movement om eerste hulp te verlenen die nodig wordt geacht, en in geval van ernstige ziekte of letsel geeft de klant toestemming om te bellen voor medische en / of chirurgische zorg voor het kind en om het kind te vervoeren naar een medische instelling die nodig wordt geacht voor het welzijn van het kind.

 

Risico en aansprakelijkheid: foto / video-release

De klant verleent The JYM Movement hierbij toestemming om mijn foto / videobeeld te gebruiken in alle publicaties voor The JYM Movement, inclusief vermeldingen op de website, zonder betaling of enige andere overweging voor altijd. De klant geeft hierbij toestemming aan The JYM Movement om alle foto’s en afbeeldingen te bewerken, wijzigen, kopiëren, tentoonstellen, publiceren of verspreiden. De klant doet afstand van het recht om het eindproduct te inspecteren of goed te keuren, inclusief schriftelijke of elektronische kopie, waarin zijn of haar foto verschijnt. Bovendien doet de klant afstand van enig recht op royalty’s of andere vergoedingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de foto of videobeelden. De klant vrijwaart hierbij de JYM-beweging voor alle claims, eisen en oorzaken van actie die hij of zij, zijn of haar erfgenamen, vertegenwoordigers, executeurs, beheerders of andere personen die namens hem handelen, voor altijd vrijgeven en voor altijd ontslaan. of namens zijn of zijn nalatenschap die deze toestemming kan of kan hebben.

 

Risico en aansprakelijkheid: vrijwaring

De klant erkent dat er risico’s zijn verbonden aan de soorten activiteiten die worden aangeboden. Daarom aanvaardt de klant de financiële verantwoordelijkheid voor elk letsel dat de klant zichzelf of een andere klant kan toebrengen vanwege zijn / haar nalatigheid. Mochten de bovengenoemde partijen, of iemand die namens hen handelt, dat zijn

 

Klachten

De klant moet een product of dienst van The JYM Movement zo snel mogelijk onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.

Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant The JYM Movement hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na het ontdekken van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

Consumenten dienen The JYM Movement hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat The JYM Movement adequaat kan reageren.

De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopend werk, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat The JYM Movement gedwongen wordt ander werk te verrichten dan is overeengekomen.

 

Kennisgeving geven

De klant dient The JYM Movement schriftelijk in gebreke te stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling daadwerkelijk (op tijd) bij The JYM Movement binnenkomt.

 

Hoofdelijke en verschillende verplichtingen van klanten

Indien The JYM Movement met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die The JYM Movement krachtens die overeenkomst verschuldigd is.

 

Aansprakelijkheid van The JYM Movement

The JYM Movement is alleen aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Indien The JYM Movement aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

The JYM Movement is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien The JYM Movement aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is betaald door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering en bij gebrek aan (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (deel) van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op compensatie van The JYM Movement vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

 

Ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien The JYM Movement toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming wegens zijn bijzondere aard of omdat deze van geringe betekenis is, de beëindiging niet rechtvaardigt.

Indien de nakoming van de verplichtingen door The JYM Movement niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat The JYM Movement in verzuim is geraakt.

The JYM Movement heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien de omstandigheden The JYM Movement goede gronden geven te vrezen dat de klant zijn nakoming niet zal kunnen nakomen. verplichtingen naar behoren.

 

Overmacht

Naast de bepalingen van artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van The JYM Movement in de nakoming van enige verplichting jegens de klant in geen enkele situatie onafhankelijk van de wil van The JYM Movement aan The JYM Movement worden toegerekend. nakoming van haar verplichtingen jegens de klant wordt geheel of gedeeltelijk verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van The JYM Movement kan worden verlangd.

De overmachtsituatie als bedoeld in lid 1 is ook van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); gebreken en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroomstoringen, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor The JYM Movement een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat The JYM Movement daaraan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.

The JYM Movement is in geval van overmacht geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet indien zij als gevolg van de overmachtsituatie voordelen heeft verkregen.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

The JYM Movement is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden aangebracht.

Grote inhoudelijke wijzigingen worden door The JYM Movement zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.

Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

 

Overdracht van rechten

De klant kan zijn rechten uit hoofde van een overeenkomst met The JYM Movement niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The JYM Movement.

Deze bepaling geldt als clausule met vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen van nietigheid of nietigverklaring

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat The JYM Movement in gedachten had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The JYM Movement is gevestigd is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Opgemaakt op 08 februari 2020. Bewerkt op 18 maart 2020.